Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Informatie van de Onderneming
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – De prijs
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – retourneren
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Klachten en geschillen
Artikel 14 – Eigendom de onderneming

Artikel 1 – Informatie van de Onderneming

Naam: Share Butterfly;
Adres: Basilicumweg 151, 1314 JW Almere;
E-mailadres: info@ShareButterfly.nl
Mobiel: +31 (0)6-18407711
KvK-nummer: 78210364
Btw-identificatienummer: NL003302305B31

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Onderneming en op
  elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Onderneming en
  consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
  zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de
  algemene voorwaarden bij de onderneming zijn in te zien en zij op verzoek van de consument
  zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
  vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
  voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
  algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
  verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
  worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
  steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden
  voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld
  vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk
  benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld
  ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
  voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – De prijs

 1. Alle offertes en aanbiedingen voor de consument zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Alle prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De onderneming is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de onderneming gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de onderneming niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Onderneming kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de onderneming zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de onderneming onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de onderneming is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de onderneming daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De onderneming kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De onderneming zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de onderneming waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de onderneming deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Betaling

 1. Na een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per mail met daarin een overzicht van de bestelling en de totale kosten.
 2. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen middels een overschrijving via bankrekening of iDEAL. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert de onderneming de bestelde artikelen voor u. Mocht de onderneming de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor verkoop.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de onderneming bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden*. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de onderneming retourneren, conform de door de onderneming verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  * Indien dit een ongeprepareerde vlinder/insect/exotisch dier betreft, vervalt de gehele garantie en retourmogelijkheid wanneer deze wordt opgespeld/opgezet. Indien een vlinder/insect/exotisch dier niet naar wens is, zet deze dan niet op.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de onderneming. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een mail te sturen naar info@sharebutterfly.nl, waarna de consument een formulier inzake de reden van retournering zal ontvangen per mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de onderneming heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de onderneming bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft (exclusief verzendkosten), zal de onderneming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de onderneming of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De onderneming kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de onderneming dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de onderneming tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (maatwerk);
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 1. De onderneming kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de onderneming dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
  • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De onderneming staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de onderneming, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de onderneming kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de onderneming schriftelijk te worden gemeld via mail (info@sharebutterfly.nl). Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de onderneming komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De onderneming is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de onderneming en/of op de verpakking behandeld zijn.

Artikel 11 – Retourneren

 1. De onderneming is nooit en te nimmer aansprakelijk voor het kwijtraken, verlies beschadigingen van pakketten. Bij het overdragen aan de verzendmaatschappij is het de verantwoording van de besteller.
 2. De enige voorwaarde die de onderneming stelt, is dat de artikelen die de consument wilt ruilen in goede staat zijn en heel aankomen. Verzendkosten zijn voor rekening van de consument. Artikelen kunnen tevens geruild of geretourneerd worden op locatie van de onderneming. Heeft de consument een verkeerd artikel ontvangen of heeft de consument een klacht over een artikel? Neem dan contact op met de onderneming. Als de consument artikelen terugstuurt, krijgt de consument zijn geld binnen 14 dagen terug. De verzendkosten zullen niet vergoed worden. Verzenden van breekbare artikelen zoals onder andere vlinders, insecten, stolpen en alle artikelen die de onderneming verkopen vallen niet onder garantie bij beschadiging bij terugzending. Per geval beslist de onderneming of er een vergoeding gegeven wordt.
 3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de eventuele kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de consument daardoor gevallen, integraal voor rekening van de consument.
 4. Bij ons gekochte producten mogen tot twee weken na aankoop worden geruild of retourneert. Dit geldt niet voor maatwerk met een persoonlijke aard en/of boodschap.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Voor verzending van de artikelen binnen Nederland brengt de onderneming verzendkosten in rekening tenzij anders vermeld. Voor verzending naar het buitenland neem s.v.p. contact op met de onderneming voor de kosten.
 2. Alle artikelen worden binnen 6 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aangeboden bij een DHL punt.
 3. Mocht om een of andere reden verzending via DHL binnen 6 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met de consument opgenomen.
 4. Bezorging in Nederland gebeurd via DHL tenzij anders vermeld.
 5. Bezorging buitenland gebeurd via DHL International delivery, tenzij anders vermeld.
 6. Na verzending ontvangt de consument een track en tracé code van het pakket.
 7. Pakketten worden in de regel de volgende dag bezorgd, mits het afleveradres binnen Nederland is.
 8. Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt de consument hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien de onderneming de bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld en is het mogelijk de bestelling kosteloos te annuleren.

Artikel 13 – Klachten en geschillen

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderneming, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de onderneming ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de onderneming binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de onderneming. Het is mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de onderneming niet op, tenzij de onderneming schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 14 Eigendom van de onderneming

 1. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van de onderneming.
 2. Foto’s van de onderneming worden beschermd door auteursrecht. Bij gebruik van de  foto’s van de onderneming door derden zonder schriftelijke toestemming van de onderneming zal een boete in rekening worden gebracht van € 1.000,- per dag.

[njt_gdpr_term]